(3.215.16.238)
[ij] [ij] [ij] 
Email id
 

Research Journal of Humanities and Social Sciences
Year 2010, Volume-1, Issue-1 (January–March)
Print ISSN : 0975-6795

Table of contents

Research Articles

çÕÜæââéÚ Ù»Ú ·è ·æØüàæèÜ ×çãÜæ¥ô¢ ·ô ÁèßÙ ·è »é‡æßÝææ
Çæò® âÚÜæ àæ×æü

Houseless Population in Chhattisgarh

Ÿæè×Ìè ¥Ùéâé§Øæ ÕƒæÔÜ

×ãæâ×颼 çÁÜÔ ·Ô ·×æÚæÔ¢ ·è ¥æçÍü· çSÍçÌ °ß¢ çß·æâ ÂýæçÏ·Ú‡æ ·Ô ·×æÚæÔ¢ ·Ô âæÍ ÌéÜÙæˆ×· ×æÙßàææS˜æèØ ¥ŠØØÙ
Çæò® Úçà× àæ×æü, Çæò® ¥àæô· ÂýÏæÙ

ÚæØÂéÚ ÀÝæèâ»É¸ (ÀÝæèâ»É¸) ×Ô¢ ¥Ùéâåç¿Ì ÁæçÌØô¢ °ß¢ ¥Ùéâåç¿Ì ÁÙÁæçÌØô¢ ×Ô¢ ÂýÁÙÙÌæ
Çæò® (Ÿæè×Ìè) ¥Ùéâé§Øæ ÕƒæÔÜ

çàæßÙæÍ ÕÔçâÙ ×Ô¢ ×ÔãÚ ÁæçÌ ·è âæ¢S·ëçÌ· ¼àææ°¡
Çæò® (Ÿæè×Ìè) Á¸ÔÇ. Åè. ¹æÙ, Çæò® âè.¥æÚ. Úæ˜æÔ

ÀÝæèâ»É¸ ·Ô ¿æ¢Âæ çÁÜÔ ×Ô¢ ·éÅèÚ ©lô» °ß¢ ©Ù×Ô¢ ·æØüÚÌ÷ Ÿæç×·ô¢ ·è ¥æØ °ß¢ ÚæÔÁ»æÚ ·æ çßàÜÔÁ‡æ (·ôâæ ©lô» ·Ô çßàæÔá â¢ÎÖü ×Ô¢)
Çæò® ¥¿üÙæ âðÆè

A Study of the Liturgical and Non-Liturgical Vestments worn by Catholic Christian Priests and Bishops.
Prabhjot Kaur, Ruby Joseph

Spatial Evaluation of Land Utilization Patrapathra village, Bilaspur district (C.G.)
Uma Gole

»ýæ× Áæ»Úé·Ìæ ×Ô¢ ÚæcÅþèØ âÔßæ ØôÁÙæ ·è Öåç×·æ (»ýæ×-Ù»ÂéÚæ, çÁÜæ-¼é»ü, ÀÝæèâ»É¸ ·Ô çßàæÔá â¢ÎÖü ×Ô¢)
Çæò® (Ÿæè×Ìè) ×¢ÁéÜÌæ âæß

ÁÙâ¢wØæ ·æ ¥æçÍü· çß·æâ ÂÚ ÂýÖæß (ÀÝæèâ»É¸ ÚæÊØ ·Ô â¢ÎÖü ×Ô¢)
Õè.°Ü. âôÙð∙Ú, ¥æÚ.∙ð. Õý{ãð

Top

║ Site map ║ Privacy Policy ║ Copyright ║ Terms & Conditions ║ Page Rank Tool
751,831,652 visitor(s) since 30th May, 2005.
All rights reserved. Site designed and maintained by DIVA ENTERPRISES PVT. LTD..
Note: Please use Internet Explorer (6.0 or above). Some functionalities may not work in other browsers.